Kuliah Tafsir di Internet – Siri 1

Bukan mudah untuk menjadi seorang mufassirin (yakni seorang pentafsir al-Quran). Ini kerana, al-Quran adalah kalamullah yang maha tinggi nilai bahasa dan kesusateraannya. Di samping itu, al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman buat seluruh manusia itu, mempunyai dua jenis ayat. Ada ayat-ayat yang muhkamat (ayat-ayat hukum yang terang dan […]

Zakat atas pampasan perpindahan

Saya telah mendirikan sebuah rumah di atas tanah milik orang. Baru-baru ini tuan tanah berkenaan telah menjual tanah tersebut kepada orang lain dan diberinya pampasan sebagai saguhati perpindahan. Soalan saya, adakah saya kena membayar zakat ke atas duit pampasan tersebut? Jika ada orang lain yang turut menduduki rumah itu, adakah saya kena mengeluarkan dahulu zakatnya […]

Zakat and Economic Empowerment of Indian Muslims

Economic strength and empowerment of any community depends both on the endogenous and exogenous factors. Appointment of a High Level committee by PRIME MINISTER OF INDIA to look into the matters of Indian Muslims and suggest ways for their upliftment may be treated as an exogenous factor. But often-endogenous factors acquire greater importance as non-utilization […]

ZAKAH

ZAKAH, THE THIRD PILLAR OF THE ISLAMIC RELIGION… KINDLY CLICK HERE FOR FURTHER READING.

Business Zakat Accounting and Taxation in Malaysia

Abstract This paper aims to examine the relationship between business zakat accounting and taxation in Malaysia according to the Income Tax Act 1967. In Malaysia, there are two types of business zakat accounting methods which are commonly practiced, namely, the adjusted working capital method and the adjusted growth capital method. It is argued that those […]

PENGELOLAAN ZAKAT DI MEDAN DAN PULAU PINANG: SATU PERBANDINGAN

Kajian ini bertujuan untuk membuat perbandingan tentang pengelolaan zakat di Pulau Pinang dan di Medan. Zakat memainkan peranan yang besar , kerana ianya mempunyai dua tujuan utama; iaitu, ibadah dan social.Bagi tujuan untuk mencapai kedua-dua maksud ini maka di Medan telah ditubuhkan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1992 dan di Pulau Pinang […]

Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan Kakitangan Profesional UKM

ABSTRAK Kesedaran akan tanggungjawab membayar zakat pendapatan di kalangan golongan profesional Muslim dilihat masih lagi di tahap yang rendah seperti mana dilaporkan oleh MAIWP. Peratusan ini boleh ditingkatkan sekiranya pendidikan dan tindakan undang-undang terhadap zakat dikemaskini serta keyakinan golongan profesional terhadap MAIWP dapat diperbaiki. Terdapat juga sebahagian kecil golongan profesional yang mempunyai alasan tertentu untuk […]

Kesediaan Berkongsi Kekayaan dan Kebahagiaan: Kajian Kes

ABSTRAK Zakat diwajibkan ke atas harta tertentu supaya harta dan kekayaan tidak berlegar hanya di kalangan orang kaya sahaja serta dapat memberi keharmonian hidup kepada semua. Harta kekayaan perlu dikongsi oleh semua ahli masyarakat kerana kegiatannya melibatkan alam dan persekitaran yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Perlaksanaan zakat telah dapat memenuhi maksud tersebut. Namun demikian, zakat […]

PENEROKAAN SUMBER BARU ZAKAT DI MALAYSIA

MUKADDIMAH Pengurusan zakat di era abad ke 21 ini bukan sahaja dilihat dari perspektif tuntutan syarak, bahkan juga dari sudut pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Mutakhir ini seiring dengan kebangkitan Islam dan dasar perlaksanaan pendekatan Islam Hadhari di Malaysia, entiti zakat juga turut mendapat perhatian dan liputan meluas samada diperingkat nasional, regional mahupun internasional. Kertas […]

SUKUK DAN PERAKAUNAN ZAKAT DI MALAYSIA

Abstrak Kertas kerja ini meneroka perakaunan zakat ke atas sukuk yang merupakan salah satu dari sumber harta wajib zakat yang tidak disepakati. Perbincangan dibahagikan kepada empat kategori. Pertama, membuat analisis terhadap beberapa sumber kekayaan wajib zakat yang tidak disepakati. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk pulangan yang diperoleh dari pelaburan sukuk. Ketiga, meneroka kaedah perakaunan zakat ke atas […]

Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia

Abstrak Zakat pendapatan bermaksud zakat yang dikenakan ke atas perolehan yang merangkumi pendapatan gaji dan pendapatan bebas. Zakat pendapatan telah diklasifikasikan sebagai harta yang ikhtilaf untuk dikenakan zakat, namun zakat ini telah diwajibkan pada tahun 1997 oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Terkecuali negeri Perak sahaja pada tahun 2004 telah mewartakan bahawa zakat pendapatan adalah tidak […]