GLOSARI ZAKAT – BARU!

GLOSARI ZAKAT INI MASIH DALAM PENAMBAHBAIKAN, HARAP MAKLUM.
(ADALAH DIIZINKAN PENGGUNAAN BAHAN DARI HALAMAN SESAWANG INI UNTUK TUJUAN YANG BAIK; NAMUN DITEGAH DENGAN TUJUAN KEUNTUNGAN DAN PERNIAGAAN)

‘Uruf – Adat kebiasaan setempat. Contoh: Adat pemakaian emas di Selangor adalah berbeza dengan adat pemakaian emas di Kelantan.
‘Usyur – Sejenis cukai yang dikenakan kepada para peniaga yang datang berniaga ke Negara Islam. Asalnya dikenakan kepada kapal dagang milik non-muslim yang singgah di pelabuhan Negara Islam. Kadarnya ialah 1/10. Asnaf – Golongan yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran yang layak menerima zakat, iaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibn sabil.
Afdal – Lebih utama atau lebih elok dilakukan dengan berpandukan kehendak Islam yang sebenar. Contoh: Adalah lebih afdal menunaikan zakat menggunakan wang ringgit berbanding memberikan seekor kambing, kerana ia lebih memudahkan pihak yang menerimanya untuk dimanfaatkan menurut keperluannya.
Akidah – ‘Aqil – Berakal. Dalam Islam, hokum-hakamnya tertakluk kepada mereka yang berakal.
al-an’am – Haiwan ternakan yang disebutkan dalam nas naqli yang wajib dizakatkan, iaitu terdiri daripada unta, lembu, kerbau,kambing, biri-biri dan kibasy.
al-kafaf (الكَفاف)– Penghidupan
al-kifayah (الكفايه)- Cukup
al-milk at-tam – Milik sempurna, yakni salah satu syarat wajib dalam zakat.
al-mubarak – Keberkatan.
an-nama’ – Berkembang, yakni harta yang mampu berkembang dengan sendirinya. Misalnya kambing, yang akan beranak-pinak.
Badaniah (بَدنِيَه)- Jasmani atau fizikal. Dalam fiqh zakat, ia merujuk kepada zakat fitrah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam mengikut bilangan kepala.
Baligh – Cukup umur, iaitu keluar air mani bagi lelaki dan perempuan atau dating haid bagi perempuan.
Batini – Bersifat batin.
capital appreciation – Perkembangan daripada pokok saham, misalnya dividen, bonus dan keuntungan daripada pelaburan.
Dharibah – Sejenis cukai atau bayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah Islam kepada rakyat sesebuah Negara yang beragama Islam, daripada kalangan orang-orang kaya demi menampung keperluan Negara yang amat memerlukan, misalnya ketika menghadapi serangan musuh. Dinar – Sejenis mata wang zaman dahulu yang berasaskan emas.
Dirham – Sejenis mata wang zaman dahulu yang berasaskan perak.
Fai’e – Harta rampasan yang dimenangi tanpa peperangan, misalnya tentera musuh menyerah kalah dan melarikan diri.
Fisabilillah – Jalan-jalan untuk meninggikan agama Allah, yakni Islam sama ada melalui medan peperangan, berdakwah, penyelidikan dan sebagainya lagi.
Ghanimah – Harta rampasan yang diperolehi setelah berperang ke atas tentera musuh Islam.
Gharim – Salah satu asnaf zakat, iaitu orang yang berhutang.
Haul – Tempoh setahun yang diperlukan bagi melayakkan sesuatu harta itu dizakatkan.
Faqih – Merujuk kepada orang yang alim dalam hal ehwal ilmu Islam, khususnya bidang fiqh dan usul fiqh.
Fatwa – Keputusan agama yang dikeluarkan oleh individu atau jawatankuasa yang berautoriti, yang bersabit sesuatu masalah dan apabila digazetkan oleh pihak kerajaan, ia mempunyai implikasi undang-undang. Contoh: Fatwa haram merokok membolehkan mereka yang menghisapnya didenda oleh mahkamah syariah.
Fuqaha – Merujuk kepada sekumpulan cendekiawan atau sarjana Islam yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang ilmu fiqh dan usul fiqh (perundangan Islam).
had al-kifayah – Had minima kecukupan yang diperlukan oleh seseorang demi kelangsungan hidupnya dalam sesuatu tempoh.
hak at-tasaruf – Merujuk kepada harta yang boleh digunakan oleh seseorang tanpa batasan.
harta batin – Harta-harta zakat yang hanya diketahui oleh tuan pemilik, misalnya emas dan perak.
harta zahir – Harta-harta zakat yang dapat diketahui dan ditaksir secara terbuka oleh amil zakat, misalnya binatang ternak dan hasil pertanian.
Hijrah – Merujuk kepada proses perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Kota Mekah ke Kota Madinah demi menyelamatkan akidah dan mengembangkan agama Islam.
Honorarium – Bayaran yang diterima oleh seseorang penulis atas hasil tulisannya.
Ibn Sabil – Satu daripada lapan asnaf zakat, iaitu orang yang keputusan wang belanja dalam musafirnya.
Ittifaq – Muafakat dalam kalangan ahli fiqh ke atas sesuatu keputusan. Contoh: Ittifaq dalam kalangan fuqaha bahawa
Jizyah – Sejenis cukai ke atas individu non-muslim yang mendiami Negara Islam. Kadarnya ditentukan oleh pihak pemerintah Islam.
Kabilah – Merujuk kepada puak atau keturunan tertentu, khususnya dalam masyarakat Arab yang amat menjaga kepentingan kabilah masing-masing. Kafilah – Merujuk kepada konvoi yang biasanya membawa barangan dagangan dari satu tempat ke tempat lain.
Khalifah – Merujuk kepada jawatan imam atau ketua dalam sesebuah Negara.
Kharaj – Sejenis cukai ke atas tanah yang dimiliki oleh penduduk non-muslim di dalam Negara Islam. Kadarnya ialah 10 peratus. Khumus – Merujuk kepada jumlah 1/5 atau 20 peratus harta rampasan perang daripada keseluruhan ghanimah yang boleh diambil oleh Rasulullah SAW. Khultah – Merujuk kepada harta zakat yang terpisa-pisah, ia perlu disatukan untuk dikeluarkan zakatnya.
Jahiliyah – Merujuk kepada penduduk Mekah sebelum kedatangan Islam.
Jumhur – Majoriti, selalunya merujuk kepada pandangan para ulama fiqh terhadap sesuatu hokum. Apabila ramai yang berkongsi pandangan yang sama, maka pandangan itu dianggap jumhur. Contoh: Jumhur ulama fiqh menyatakan, adalah harus mengeluarkan zakat fitrah bermula dari satu Ramadan lagi.
Khilaf – Merujuk kepada perbezaan pendapat atau pandangan dalam kalangan ulama fiqh terhadap sesuatu hokum. Contoh: Ulama fiqh khilaf dalam menentukan syarat wajib haul ke atas harta-harta zakat yang bersifat perolehan.
Kunuz – Harta zakat yang dijumpai tertanam di dalam bumi dan ia tidak mempunyai tanda-tanda dimiliki oleh orang Islam. Zakat wajib dikenakan ke atasnya sebanyak 20 peratus.
Luqatah – Harta yang hilang dan ditemui kembali oleh orang lain. Ia hendaklah diserahkan kembali kepada pemiliknya atau jika gagal, hendaklah diserahkan kepada pihak Baitul Mal.
Liquidate – Mencairkan pokok saham dalam sesuatu pelaburan.
Ma’adin – Merujuk kepada harta galian dalam bentuk asli dan perlu diproses terlebih dahulu, misalnya minyak petroleum, emas dan bijih timah. Misqal – Sejenis timbangan yang digunapakai dalam menimbang emas.
Muallaf – Kalangan mereka yang baharu memeluk Islam atau sudah tertarik kepada Islam. Mereka boleh diberikan zakat demi menarik mereka kepada Islam dan mengukuhkan keimanan mereka.
Mustahik – Lapan asnaf yang layak ke atas harta zakat. Muzakki – Orang yang mengeluarkan zakat.
Nisab – Jumlah minima umat Islam harta yang perlu dipunyai demi melayakkan zakat.
Nuqud – Merujuk kepada mata wang emas.
Rikaz – Yakni zakat galian, yang terdiri daripada harta kunuz dan ma’din.
Riqab – Suffah Uqiyah
makruf
masehi
mazmumah
muakkhar
mufti
mukallaf
mukattab
muqaddam
mustafad
mustaghallat
muttafaqun ‘alaih
qana’ah
qat’ie
royalti
saaimah
share
soleh
syariat
syeikh
ta’awun
takaful
tijarah
wasaq
zuhud

Post Your Comment Here

Your email address will not be published.